مشخصات فردی
نام:رویــآ
جنسیت:زن - مجرد
محل سکونت:Iran - zanjan
درباره من:هـــَستــم ...نَــفس مـــیڪشــم...مـيخندم و زندگـــے میڪـــنَــم بــه ڪورے چشم حَـــسود!
مشخصات تماس
ایمیل:royabagheri67@yahoo.com
حرفه
شغل:مُــحَصل
علایق
علایق:زبـــآכּ انــگــلیســـے * مــُشـآعره * حــآفــظ و فــردوســـے *
شهریـآر* حــسین مُـــنزوے*ڪوروش ڪـبیر*تـآریخ*نــِــت *
آشــپزے و تزئیـכּ و ســُفره آرایے * مهموכּ נارے *مــآدر شــُدכּ*
بچـــﮧ ے נخــتر
کتابهای مورد علاقه:تــآریـــخـــے : سینوهـــﮧ / ایراכּ جـآویـــנ / ڪوروش ڪــبیر

رمــآכּ هــآے هَُــمـآ پور اصفهــآنـــے
/ بــگذاریــנ נر آغوش او بمــیرم
/ عـروس زلزلــﮧ
/عـآشق بوנیم
/پــسرכּ بـــَנ

زنــآכּ ونوســـے مــرנاכּ مــریخــے
موسیقی مورد علاقه:افـــشیـــכּ آذرے / نَــــسیم / خـــراطــهــآ / عـــلے عبدالمــآلڪـــے /